สธ. เผยผลสำรวจ ชี้คนไทย “การ์ดตก” การป้องกันตัวเองลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากฯ และเว้นระยะหาง

188

สธ. เผยผลสำรวจ ชี้คนไทย “การ์ดตก” การป้องกันตัวเองลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากฯ และเว้นระยะหาง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าว ผลสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำไปสอบถามติดตามการปฏิบัติตน ของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังการผ่อนปรนมาตรการในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการของภาครัฐ โดยปรับปรุงข้อคำถามทุก 15 วัน

ผลสำรวจครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 63,619 ราย พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเอง เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคมพบว่าประชาชนมีการรวมกลุ่มทางสังคมเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการป้องกันตนเองในภาพรวมลดลงจาก 0.84 เป็น 0.79 โดยเฉพาะการระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร และการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ส่วนพฤติกรรมของประชาชนในการขับเคลื่อน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” มากที่สุดคือ พฤติกรรมการป้องกันตัวในชุมชน ร้อยละ 89.7 รองลงมาคือ แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบคนในครอบครัวมีอาการ ร้อยละ 83.6 และจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ร้อยละ 80.7 ส่วนพฤติกรรมที่ทำน้อยที่สุด คือ การออกกำลังกายเป็นประจำ ร้อยละ 55.6  และการลงทะเบียนไทยชนะ สถานที่ส่วนใหญ่ที่ไม่พบ QR CODE ของไทยชนะ หรือสมุดลงชื่อ คือ ตลาดสดและร้านค้าในตลาด ร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/คอมมูนิตี้มอลล์ ร้อยละ 20.9 และร้านขายของนอกห้าง ร้อยละ 11.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงลงทะเบียนไทยชนะ/ลงชื่อ ในสมุดในสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 68.1 ส่วนที่ไม่ลงทะเบียนฯ เนื่องจากลืม ทางร้านไม่มี QR CODE หรือสมุดลงชื่อ หรือใช้ไม่เป็น

จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ประชาชนเริ่มหย่อนการป้องกันตนเอง ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จะส่งให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ ปฏิบัติตัววิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยตั้งเป้าหมายใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้ได้ร้อยละ 90” นายแพทย์ธเรศกล่าว

ทั้งนี้ การสำรวจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยประจำประเทศไทย