Home ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่าง หอการค้าเชียงใหม่กระตุ้นการค้าสู้ผลกระทบโควิด-19 จับมือสสว.-หอการค้าไทยช่วยผู้ประกอบการจัด "Chiang Mai Local Food 2020" แบบ New Normal จํานวน 300...

หอการค้าเชียงใหม่กระตุ้นการค้าสู้ผลกระทบโควิด-19 จับมือสสว.-หอการค้าไทยช่วยผู้ประกอบการจัด “Chiang Mai Local Food 2020” แบบ New Normal จํานวน 300 บูธ

-

หอการค้าเชียงใหม่กระตุ้นการค้าสู้ผลกระทบโควิด-19 จับมือสสว.-หอการค้าไทยช่วยผู้ประกอบการจัด “Chiang Mai Local Food 2020” แบบ New Normal จํานวน 300 บูธ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจการค้าสู้ COVID-19 จับมือ สสว. และหอการค้าไทยจัดงานแสดง สินค้า สสว. Connext หอการค้าแฟร์ “ Chiang Mai Local Food 2020″แบบ New Normal จํานวน 300 บูธ ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการให้มีช่องทางจําหน่ายพร้อมจัดงานจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ นําธงฟ้าราคาประหยัดลงในพื้นที่ตลาดอนุสาร ย่านการค้า ไนท์บาร์ซาร์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ซึ่งกําลังซื้อท้องถิ่น-นักท่องเที่ยวภายในประเทศจับจ่ายเพื่อเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้มีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

IMG 9507 2นายคมสัน สุวรรณอําพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงครึ่งปีแรก และในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากระบบเงินหมุนเวียนในพื้นที่หายไปมากกว่า 70-80% คงมี เพียงงบประมาณจากภาครัฐ และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือและทํางานร่วมกับทุกฝ่ายทั้ง ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนที่จะเร่งรัดสนับสนุนและพร้อมผลักดันทําให้ภาคการเศรษฐกิจของเชียงใหม่ทั้งระบบ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวโยงไปถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมถึงเกษตรกร ถ้าภาคการท่องเที่ยวบริการหยุดชะงัก เกษตรกรก็ไม่มีรายได้ กล่าวคือ ธุรกิจร้านอาหารต้องใช้ผลผลิตจากภาคการเกษตร ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร้านอาหารได้รับผลกระทบ ต้องปิดกิจการชั่วคราว การสั่งซื้อผลผลิตการเกษตรก็ต้องหยุดชะงัก ไปด้วย เป็นต้น

IMG 9497 2

การปรับตัวในช่วงต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเน้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพควบคู่กับการ กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การค้า รวมถึงภาคเกษตรกรรรม ดังนั้นจึงขอให้ภาคเศรษฐกิจ การค้าได้มีการปรับตัว ประคองตัวและนําเสนอประเด็นปัญหาที่เผชิญผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่ขอรณรงค์และสนับสนุนให้สถานประกอบการต่าง ๆ ได้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้าน สุขอนามัย หรือ SHA ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการณ์ที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 183 ราย จาก 10 ประเภทกิจการ ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนนี้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมามีความมั่นใจ และมาเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น

IMG 9502 2

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างสูง และทําให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs และรายย่อยขาดรายได้หมุนเวียน หอการค้าฯ จึงประเมินสถานการณ์ว่าจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและฟื้นบรรยากาศ การค้าขายในพื้นที่ให้เกิดขึ้นนําร่องขึ้น จึงได้ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ หอการค้าไทยจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ “Chiang Mai Local Food 2020” งานแสดงสินค้าวิถีใหม่ New Normal ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดอนุสารเชียงใหม่ โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ม 2563 ณ ตลาดอนุสารเชียงใหม่ โดยเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่จํานวน 300 กิจการมาออกบูธในงาน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนบูธสูงสุดของภายใต้โครงการของสสว.ที่จัดทั่วประเทศ 700 บูธ

IMG 9511 2

   ทั้งนี้ภายในงานจะมีการแบ่งโซนบูธเป็นทั้งด้านอาหาร-Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าที่มีความโดด เด่น งานหัตถรรม สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น พร้อมกันนั้นได้ประสานให้ผู้ประกอบการมีการกลับมาเปิดร้านค้า และ กิจการในย่านการค้าสําคัญของพื้นที่คือบริเวณไนท์บาร์ซาร์ทั้งหมดทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกประมาณ 2,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้การกลับมาเปิดครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

IMG 9510 2

นอกจากนั้นภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมด้านการจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ ทั้งภายในและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิจกรรมห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า รวมถึงมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อ กลยุทธ์ตลาดออนไลน์รับมือกับพฤติกรรมลูกค้ายุค New Normal ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยคุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร Co-founder &Digital Strategy Consult Next digital โดยหอการค้าฯประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต่อว่า หอการค้าฯ มีแผนงานที่จะกระตุ้นย่านการค้าสําคัญในพื้นที่เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก ได้แก่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านอําเภอหางดง สันกําแพง เป็นต้น หากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือสมัครร่วมออกบูธ ทั้งนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) หรือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้าได้ที่

ถ้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 105 038 หรือ คุณกันต์กนิษฐ์ 080-4608787 Email: cmchamber1977@gmail.com

IMG 9493 2
IMG 9494 2
IMG 9496 2

IMG 9510 2

IMG 9513 2

Must Read

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มนักศึกษาเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชน นำโดยนางสาวภัคจิรา ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการตั้งเวทีปราศรัยเกี่ยวกับผลงานภายใต้การนำของรัฐบาล รวมไปถึงการบริหารการจัดการท้องถิ่นและชาติพันธุ์ นอกจากนี้ได้มีการแสดงดนตรี...
error: Alert: Content is protected !!