“อนุพงษ์” ยืนยัน! รัฐบาลตั้งใจขยายบริการไฟฟ้าให้ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

201

“อนุพงษ์” ยืนยัน! รัฐบาลตั้งใจขยายบริการไฟฟ้าให้ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่ห้องประชุมพระสุริยัน อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามทั่วไป กระทู้ถามที่ 202 เรื่อง การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมี นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า การดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มิใช่เป็นเพียงนโยบายตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนได้รับการบริการไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยในครัวเรือน รวมทั้งไฟฟ้าเพื่อการเกษตรด้วย จะเห็นได้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศไทยในแต่ละปีจะมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประมาณ 2 หมื่นเศษ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2560 กฟภ. ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ตั้งเป้าหมาย 90,000 กว่าครัวเรือน แต่สามารถดำเนินการได้จริงกว่า 110,000 ครัวเรือน เกินกว่าเป้าหมาย และในปี พ.ศ. 2557 – 2561 และขยายโครงการถึงปี 2563 ตั้งเป้าหมาย 100,000 กว่าครัวเรือนเศษ ก็สามารถดำเนินการมากกว่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 – 2568 ได้มีการจัดทำโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า รองรับครัวเรือนเป้าหมาย 140,000 กว่าครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 30,000 กว่าครัวเรือนเศษ โดยในขณะนี้มีข้อมูลผู้ต้องการขอรับบริการประมาณ 47,000 ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ กฟภ. สามารถปักเสาพาดสายเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามได้ นอกจากนี้ ในเรื่องปัญหาเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้า ซึ่ง กฟภ. ได้กำหนดเกณฑ์ว่า ถ้าเป็นการขยายไฟฟ้าครัวเรือน จะใช้วงเงินงบประมาณ 75,000 บาท/ครัวเรือน ถ้าเกินจากวงเงินดังกล่าว ประชาชนหรือ อปท. ต้องให้สมทบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการแก้ไขเกณฑ์ของ กฟภ. และแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีความตั้งใจและต้องการบริการประชาชนให้เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่ และได้วางแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นที่ของหน่วยงานใด เช่น พื้นที่ทหาร ปตท. หรือไฟฟ้าเอกชน ก็ได้ดำเนินการแก้ไขไปส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้หากพื้นที่ใดที่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ก็ยังมีกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำมาหากินได้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำว่า อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าไม่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนใดในแผ่นดินไทยจะได้รับการบริการไฟฟ้าได้อย่างแน่นอน โดยบริหารจัดการทรัพยากรของ กฟภ. ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรอย่างเร็วที่สุดตามขีดความสามารถ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนคนไทยให้เข้าถึงทรัพยากรพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน

Facebook Comments