แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ พบผู้ปกครองกว่าร้อยละ 81.55 ไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์ เหตุผลส่วนใหญ่ชี้บุตรหลานไม่มีสมาธิเหมือนเรียนในห้องเรียน

204

แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ พบผู้ปกครองกว่าร้อยละ 81.55 ไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์ เหตุผลส่วนใหญ่ชี้บุตรหลานไม่มีสมาธิเหมือนเรียนในห้องเรียน        

แม่โจ้โพลล์ ภายใต้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวน 1,035 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ “ความคิดเห็นประชาชน..ต่อการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สรุปผลได้ดังนี้

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.55 ไม่มีความพร้อมจะเรียนออนไลน์ได้ มีเพียงร้อยละ 18.45 ที่มีความพร้อมในประเด็นดังกล่าว

เมื่อสอบถามถึงปัญหาที่พบมากที่สุด ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า อันดับ 1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.23 บุตรหลานไม่มีสมาธิเหมือนเรียนในห้องเรียน โดยอันดับ 2 ร้อยละ 47.54 ไม่มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 41.74 ไม่สามารถดูแลและควบคุมบุตรหลานได้เนื่องจากต้องทำงานประจำ อันดับ 4 ร้อยละ 40.87 ไม่มีเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อันดับ 5 ร้อยละ 37.68 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่มไม่เสถียร/ไม่มีประสิทธิภาพ อันดับ 6 ร้อยละ 30.05 หาช่องที่เรียนไม่เจอ อันดับ 7 ร้อยละ 24.44 สอนเร็วเกินไปจนตามไม่ทัน และอันดับ 8 ร้อยละ 9.66 เนื้อหาในการสอนเก่าเหมือนที่เคยเรียนมาแล้ว

เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคต พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.80 ยังไม่เห็นด้วย โดยมีเพียงร้อยละ 37.20 ที่เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์ในอนาคต

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงช่วงวัยที่เหมาะสมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงชั้นไหนมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.79 เหมาะสำหรับชั้นอุดมศึกษา รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 30.24  ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 9.76 และระดับปฐมวัย ร้อยละ 8.21 ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมีหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในด้านความพร้อมและการสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนออนไลน์

E4U33J.jpg

Facebook Comments