มีมาตรการที่รัดกุม! กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แนะเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนตัดสินใจจอง พร้อมย้ำช่องทางการร้องเรียน “เราเที่ยวด้วยกัน” หากพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง

193
ช่องทางการร้องเรียน “เราเที่ยวด้วยกัน” หากพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง

มีมาตรการที่รัดกุม! กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แนะเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนตัดสินใจจอง พร้อมย้ำช่องทางการร้องเรียน “เราเที่ยวด้วยกัน” หากพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง

นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” แล้วได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนการตัดสินใจจองที่พักทั้งกับโรงแรม/โฮมสเตย์ผ่านระบบของผู้ประกอบการโดยตรงหรือเลือกใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมาตรการที่รัดกุมในการรองรับ โดยมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ ราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA)

หากประชาชนพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1672 กรณีร้องเรียนขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อ นามสกุล สถานประกอบการที่ร้องเรียน รวมถึงหลักฐานการร้องเรียน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 3 วันทำการ แล้วจะรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานประกอบการที่ร้องเรียนมาดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สถานประกอบการดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งต้องคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายด้วย

Cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments