Home ข่าวทั่วไทย ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

-

ศบค. เผย 3 เหตุผล ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โฆษก ศบค. รายงานว่า ที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้งมีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ โดย

1. จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3) มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!