blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

-

จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด แนะนายจ้างยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาต ภายใน 31 ก.ค. 63

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน  ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การบังคับใช้ประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างคนต่างด้าวหรือมีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานตำแหน่งขายของหน้าร้านได้รับทราบถึงเงื่อนไข  การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ดังนี้

1. คุณสมบัติของนายจ้าง ต้องเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน นายจ้างต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตหรือการรับรองหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชยกิจ)

2. สิทธิในการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

– กรณีเริ่มดำเนินกิจการไม่เกิน 1 ปี จ้างคนต่างด้าวได้สูงสุด 3 คน (หากไม่มีเงินได้เกิดขึ้นในปีภาษีที่ผ่านมา จ้างได้ 1 คน  หากมีลูกจ้างคนไทย 10 คน สามารถจ้างเพิ่มได้ 1 คน  ทุกๆ การจ้างลูกจ้างคนไทยเพิ่ม 10 คน สามารถจ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน)

– กรณีดำเนินกิจการมากกว่า 1 ปี จ้างคนต่างด้าวได้สูงสุด 20 คน (10 คนแรก ใช้เกณฑ์ภาษีเงินได้ และ 10 คนหลัง ใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทย) โดยเกณฑ์ภาษีเงินได้ หากได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระภาษี  จ้างได้ 1 คน  หากมีการชำระภาษีตั้งแต่ 1 – 50,000 บาท จ้างได้ 3 คน  และหากมีการชำระภาษีเกินกว่า 50,000 บาท และทุกๆ 50,000 บาท สามารถจ้างเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  ส่วนเกณฑ์จ้างงานคนไทย หากมีลูกจ้างคนไทยตั้งแต่ 30 คน จ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน ทุกๆ จำนวนลูกจ้างคนไทยที่เพิ่มขึ้น 10 คน จ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

ทั้งนี้ คนต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตทำงานซึ่งแสดงสิทธิในการทำงานขายของหน้าร้านจากนายทะเบียน โดยการยื่นคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐาน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ต่อนายทะเบียนและได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทำงานเดิมเพื่อแสดงสิทธิในการทำงานขายของหน้าร้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ในวันและเวลาราชการ

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!