Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

-

จัดหางานเชียงใหม่ย้ำ นายจ้างจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด แนะนายจ้างยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาต ภายใน 31 ก.ค. 63

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน  ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การบังคับใช้ประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างคนต่างด้าวหรือมีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานตำแหน่งขายของหน้าร้านได้รับทราบถึงเงื่อนไข  การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน ดังนี้

1. คุณสมบัติของนายจ้าง ต้องเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์และได้รับใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน นายจ้างต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตหรือการรับรองหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชยกิจ)

2. สิทธิในการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้าน โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

– กรณีเริ่มดำเนินกิจการไม่เกิน 1 ปี จ้างคนต่างด้าวได้สูงสุด 3 คน (หากไม่มีเงินได้เกิดขึ้นในปีภาษีที่ผ่านมา จ้างได้ 1 คน  หากมีลูกจ้างคนไทย 10 คน สามารถจ้างเพิ่มได้ 1 คน  ทุกๆ การจ้างลูกจ้างคนไทยเพิ่ม 10 คน สามารถจ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน)

– กรณีดำเนินกิจการมากกว่า 1 ปี จ้างคนต่างด้าวได้สูงสุด 20 คน (10 คนแรก ใช้เกณฑ์ภาษีเงินได้ และ 10 คนหลัง ใช้เกณฑ์จ้างงานคนไทย) โดยเกณฑ์ภาษีเงินได้ หากได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระภาษี  จ้างได้ 1 คน  หากมีการชำระภาษีตั้งแต่ 1 – 50,000 บาท จ้างได้ 3 คน  และหากมีการชำระภาษีเกินกว่า 50,000 บาท และทุกๆ 50,000 บาท สามารถจ้างเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  ส่วนเกณฑ์จ้างงานคนไทย หากมีลูกจ้างคนไทยตั้งแต่ 30 คน จ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน ทุกๆ จำนวนลูกจ้างคนไทยที่เพิ่มขึ้น 10 คน จ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

ทั้งนี้ คนต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตทำงานซึ่งแสดงสิทธิในการทำงานขายของหน้าร้านจากนายทะเบียน โดยการยื่นคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐาน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ต่อนายทะเบียนและได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทำงานเดิมเพื่อแสดงสิทธิในการทำงานขายของหน้าร้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ในวันและเวลาราชการ

Must Read

เตือนสายกินเนื้อ ระวัง “หมูปลอมเป็นเนื้อวัว” แนะวิธีดูเนื้อวัวแท้ ต้องแดงสด เนื้อแน่น ใช้นิ้วกดไม่มีรอยบุ๋ม

เตือนสายกินเนื้อ ระวัง "หมูปลอมเป็นเนื้อวัว" แนะวิธีดูเนื้อวัวแท้ ต้องแดงสด เนื้อแน่น ใช้นิ้วกดไม่มีรอยบุ๋ม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการที่มีผู้ลักลอบนำเนื้อหมูปลอมแปลงให้เหมือนเนื้อวัวมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค และมีการประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีลักษณะเป็นเนื้อแช่แข็ง ส่งไปยังร้านชาบู ร้านขายเนื้อวัวต่างๆ นั้น กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้บริโภคต้องรู้จักสังเกตวิธีการดูเนื้อวัวแท้ จะมีลักษณะสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ โดยให้ใช้นิ้วกดดู เนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม...
error: Alert: Content is protected !!