Home ข่าวทั่วไทย "หม่อมเต่า" สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน

“หม่อมเต่า” สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน

-

หม่อมเต่า สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ ‘เร่งคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย’

         จากกรณีมีผู้ประกันตนร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลเป็นการด่วน พบว่าผู้ประกันตนที่ร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยเป็นจำนวนมาก อยู่ใน 5 อันดับแรก  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3 (เขตดินแดง)   เขตพื้นที่ 11 (เขตยานนาวา)  เขตพื้นที่ 12 (เขตวัฒนา) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลไม่เพียงพอ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เร่งวินิจฉัยเพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ทั้งนี้กระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด มิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว  ดังนั้นการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จะช่วยให้การคืนเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัยทำได้รวดเร็วขึ้น

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!