Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ช่วง 8-11 ก.ค. หากมีความกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ช่วง 8-11 ก.ค. หากมีความกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

-

เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง ช่วง 8-11 ก.ค. หากมีความกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แจ้งแนวทางการดําเนินการ กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยระบุว่า

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารขาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักรไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือ รายดังกล่าว เข้าพักที่โรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และได้เดินทาง ไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. จึงขอให้จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน พื้นที่หรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทั้งนี้ หากจังหวัดมีกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ ให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกําหนด โดยอาจนําเข้าสู่กระบวนการ สอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้ท่าน พิจารณาดําเนินการ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์แนวทางตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทยกําหนดข้างต้น ให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทราบ และดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ให้ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกําหนด โดยอาจนําเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวง สาธารณสุขต่อไป

2. มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติให้แก่ประชาชน ในกรณีเดินทางไปยังพื้นที่ตามข่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563 และ กังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่หรือเบอร์สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยประชาสัมพันธ์

3. มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาเตรียมการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

107890735 179342143710883 1021593117632428731 o
110337383 179342160377548 2519523576628904110 o

Must Read

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิก “โซตัส-ประชุมเชียร์” รวม 6 กิจกรรม ชี้เป็นการบ่มเพาะรากฐานอำนาจนิยม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ยกเลิก "โซตัส-ประชุมเชียร์" รวม 6 กิจกรรม ชี้เป็นการบ่มเพาะรากฐานอำนาจนิยม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก "สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ได้ออกประกาศแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอันเป็นการบ่มเพาะรากฐานอำนาจนิยม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบุว่า ณ ที่แห่งนี้ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
error: Alert: Content is protected !!