Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สั่งกักตัวพนักงานวิทยุการบินฯเชียงใหม่ 14 วัน หลังกลับมาจากเที่ยว จ.ระยอง และพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ ยืนยันไม่เคยไปเซ็นทรัลฯและสตาร์บัค

สั่งกักตัวพนักงานวิทยุการบินฯเชียงใหม่ 14 วัน หลังกลับมาจากเที่ยว จ.ระยอง และพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ ยืนยันไม่เคยไปเซ็นทรัลฯและสตาร์บัค

-

สั่งกักตัวพนักงานวิทยุการบินฯเชียงใหม่ 14 วัน หลังกลับมาจากเที่ยว จ.ระยอง และพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ ยืนยันไม่เคยไปเซ็นทรัลฯและสตาร์บัค

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว กรณีพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ได้เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ โรงแรมดีวารี จังหวัดระยอง ซึ่ง เป็นสถานที่เดียวกับคณะทหารจากประเทศอียิปต์ และพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรค COVID -19 นั้น ขอนำเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม Time Line ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

พนักงานของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ จังหวัดระยอง และได้เข้าพัก ณ โรงแรมดีวารี (ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563) โดยระหว่างการเข้าพัก ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID -19 มีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

พนักงานและครอบครัวเดินทางกลับจากจังหวัดระยองมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์ส่วนตัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

พนักงานและครอบครัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านพัก โดยไม่มีการเดินทางไปสถานที่อื่น ๆ แต่อย่างใด

วันที่ 13  กรกฎาคม 2563

พนักงานมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ตามปกติ เมื่อรับทราบข่าวการติดเชื้อของ ทหารจากประเทศอียิปต์จากสื่อ ทำให้ทราบว่าตนเองนั้นเข้าพักโรงแรมเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พักคนละชั้น กับคณะนายทหารดังกล่าว (โดยพนักงานพักชั้นที่ 5) จากนั้นจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามมาตรการป้องกันและ แก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. และได้รับสั่งการให้หยุดปฏิบัติงานทันที

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

บวท. ได้ติดต่อไปยัง นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้านโรคระบาด ได้รับคำแนะนำว่า การนับระยะการ Quarantine นั้น ให้นับหลังจากวันกลับมา ซึ่งพนักงานเดินทางกลับมาถึงจังหวัด เชียงใหม่ในวันที่ 11 ก.ค. 63 จึงนับวันที่ 12 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 1 ของการเริ่มกักตัว ในระยะเวลา 14 วัน

สำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ตามคําแนะนําของสาธารณสุข คือใน ระยะเวลา 5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ และทางสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานให้สาธารณสุขในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ติดต่อไปยังพนักงาน โดยสาธารณสุขได้แนะนำให้พนักงานและครอบครัวกักตัวที่บ้านเป็น Home Quarantine และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปตรวจเยี่ยมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติพันธ์ฯ แจ้งว่า กลุ่มพนักงานที่ เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานคนนี้นั้น ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ยังไม่ต้องรับการตรวจ

สําหรับการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ ดังนี้

1. ทําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสํานักงานทั้งหมดทุกห้อง และติดตั้งเสปรย์พ่นอัติโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบบ เดียวกับที่ใช้งานในโรงพยาบาลโดยติดตั้งใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการที่พนักงานนั่งทํางานตลอด 24 ชั่วโมง

2. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในเวลาปกติ (Day Work) กลับบ้านและปฏิบัติงานแบบ Work Form Home (WFH) จนกว่าจะได้รับผลการตรวจหาเชื้อจาก โรงพยาบาลของพนักงานที่ กลับจากจังหวัดระยอง

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ น้ํายาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สําหรับ พนักงานใช้งานทุกจุด โดยใช้ผลิตภันฑ์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล

4. ประสานงานกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เพื่ออํานวยความสะดวกและดูแลพนักงานกรณีมี ความจําเป็นใดๆ

5. ให้พนักงานที่เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานที่กลับจากจังหวัดระยอง หยุดปฏิบัติงานและ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ ห้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เวลา 06.30 น. ก่อนมีการผลัดเปลี่ยนเวร

2. พนักงานและครอบครัว เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid 19 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งมี แล็ปที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ในเวลา 09.00 น. โดยเป็นการตรวจแบบ Drive Trough ซึ่งจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บวท. ยืนยันว่าจะดําเนินการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันและควบคุมโรคของ สาธารณสุข ตลอดจนติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด เพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค Covid 19 ในขณะเดียวกัน บวท. มีความพร้อมให้บริการการเดินอากาศตามมาตรฐาน ICAO อย่างประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของ ทุกเที่ยวบิน

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!