สํานักงานสาธารณสุข 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ (Lanna Wellness City)

  สำนักงานสาธารณสุข 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดเวทีการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

     สำนักงานสาธารณสุข 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) จัดการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ (Lanna Wellness City) วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

      ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งในปีนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการพัฒนารูปแบบการบริการน้ำแร่ล้านนา ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

     โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนชุมชนน้ำพุร้อน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชนที่มีกิจกรรมสุขภาพ ให้มีศักยภาพสามารถคิด และออกแบบการบริการสุขภาพให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ในหัวข้อ “โอกาสของล้านนาในการเป็น Wellness destination” อาทิ “น้ำพุเพื่อสุขภาพ : โอกาสของประเทศไทยในการเป็น Wellness destination ”, “การพัฒนารูปแบบการบริการน้ำแร่ของประเทศไทย”, “ประสบการณ์การพัฒนาหมู่บ้านน้ำพุร้อนล้านนา” และ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ภูมิปัญญาไทย” เป็นต้น

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓- ๒๑๑๐๔๘ – ๕๐ และ โทรสาร. ๐๕๓- ๒๑๑๗๔๐ หรือเข้าชมได้ที่ www.chiangmaihealth.go.th