ย้ำ !! พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เสพ-ครอบครอง-ผลิต-จำหน่าย ทำไม่ได้ !!

317
ย้ำ !! พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เสพ-ครอบครอง-ผลิต-จำหน่าย ทำไม่ได้ !!

ย้ำ !! พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เสพ-ครอบครอง-ผลิต-จำหน่าย ทำไม่ได้ !!

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือ “ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป ซึ่งระหว่างที่ร่างกฎหมายนี้  ยังไม่มีผลบังคับใช้

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพืชกระท่อมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้สามารถครอบครองและเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และเตรียมประกาศและกำหนดแล้วจำนวน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม ผ่านกลไกการควบคุมในชุมชน เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึง แนวทางการควบคุม ที่จะสามารถนำมาใช้ภายหลังการปรับสถานะพืชกระท่อมในอนาคตอีกด้วย

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เป็นความผิด ซึ่งคาดว่า ช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป คาดว่า ทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 นี้

เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า ระหว่างร่างกฎหมายนี้ ยังไม่มีผลบังคับใช้ พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย