กลุ่มเปราะบางเฮ “เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ” รับเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ไม่เกิน 20 ก.ค. นี้

4164

กลุ่มเปราะบางเฮ “เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ” รับเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ไม่เกิน 20 ก.ค. นี้

การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยจะจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. 63 นี้

สำหรับกลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

Facebook Comments