Home ข่าวทั่วไทย กลุ่มเปราะบางเฮ "เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ" รับเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ไม่เกิน 20 ก.ค. นี้

กลุ่มเปราะบางเฮ “เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ” รับเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ไม่เกิน 20 ก.ค. นี้

-

กลุ่มเปราะบางเฮ “เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ” รับเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท ไม่เกิน 20 ก.ค. นี้

การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยจะจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. 63 นี้

สำหรับกลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!