ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

2149

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น

โดยที่รัฐบาลได้ดําเนินบรรดามาตรการต่าง ๆ อันจําเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งทําให้การระบาด ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยาและวัคซีนยังอยู่ในระหว่างการศึกษา วิจัย และทดลอง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังมีความรุนแรง แม้ในประเทศที่ควบคุมการระบาดของโรคได้ดีจนมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราต่ําหรือคงที่ เมื่อได้ ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลงกลับปรากฏว่ามีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ดังปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายนมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายใน วันเดียวนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรค กระทั่งองค์การอนามัยโลกได้แถลงเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และสนับสนุนให้ดําเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมิให้นําไปสู่การระบาดระลอกใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง แต่การขยายระยะเวลาในคราวนี้มิได้มุ่งที่จะห้ามหรือจํากัดการดําเนินกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ แต่มุ่ง ประโยชน์เพื่อการบูรณาการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย นอกเหนือไปจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในห้วงเวลาที่ประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงต่อการระบาด ของโรค ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้วยการให้กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปิดดําเนินการได้มากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ มุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิต ของประชาชนเป็นสําคัญ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สําหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

82947274 173452064299891 8335709594097412773 o
106421573 173452084299889 3196537946707720349 o