ศบค. ย้ำความจำเป็นในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจในการป้องกันโรคมากกว่า พ.ร.บ. โรคติดต่อ

ศบค. ย้ำความจำเป็นในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจในการป้องกันโรคมากกว่า พ.ร.บ. โรคติดต่อ

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้ชี้แจงถึงกรณีความจำเป็นในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นเวลา 35 วันติดต่อกัน เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ นั้นให้อำนาจในการป้องกันโรคมากกว่า พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อาทิ การควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรทุกช่องทาง การจัดทำระบบติดตามตัว กักตัว หรือการเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคโดยการใช้มาตรการครอบคลุมกิจการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ยังมีความจำเป็นเรื่องการบรูณาการ เอกภาพ และประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวง ตัวแทนจากหลายภาคส่วน ที่ได้มีการประชุมหารือกันทุกวัน