Home ข่าวทั่วไทย ครม. เว้น-ลดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

ครม. เว้น-ลดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

-

ครม. เว้น-ลดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เพื่อยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคลและบัตรประชาชนสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

✅✅ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ❓

🔴 ยกเว้นค่าธรรมเนียมคนสัญชาติไทย ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

✅ การออกบัตรประจำตัวประชาชน

✅ การแจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่

✅ การแจ้งการย้ายที่อยู่

✅การขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน

🔴 ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ได้แก่

✅ การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจำตัวและรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

✅ แจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่

✅ แจ้งการย้ายที่อยู่

✅ ขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วงสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยอื่นด้วย

Cr. โฆษกรัฐบาล

Must Read

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563...
error: Alert: Content is protected !!