ครม. เว้น-ลดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

352

ครม. เว้น-ลดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เพื่อยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคลและบัตรประชาชนสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

✅✅ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ❓

🔴 ยกเว้นค่าธรรมเนียมคนสัญชาติไทย ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

✅ การออกบัตรประจำตัวประชาชน

✅ การแจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่

✅ การแจ้งการย้ายที่อยู่

✅การขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน

🔴 ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ได้แก่

✅ การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจำตัวและรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

✅ แจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่

✅ แจ้งการย้ายที่อยู่

✅ ขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วงสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยอื่นด้วย

Cr. โฆษกรัฐบาล