ปลาย มิ.ย. นี้ฝนจะลดลง ด้าน กอนช. ยืนยัน!! แหล่งน้ำขนาดใหญ่ยังมีเพียงพอให้ประชาชน

414

ปลาย มิ.ย. นี้ฝนจะลดลง ด้าน กอนช. ยืนยัน!! แหล่งน้ำขนาดใหญ่ยังมีเพียงพอให้ประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เผยทุกภาคน้ำน้อยถึงน้อยวิกฤติ มีแนวโน้มทรงตัว สถานการณ์ความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา 0.23 กรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาตรน้ำรวมทั้งประเทศ 34,142 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก-ดินถล่ม จ.น่าน 2 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ 6 หมู่บ้าน จ.เชียงราย 6 หมู่บ้าน จ.ลำปาง  1 หมู่บ้าน เตรียมพร้อม จ.น่าน 4 หมู่บ้าน จ.ลำปาง 5 หมู่บ้าน จ.พะเยา 15 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ 1 หมู่บ้าน จ.สุโขทัย 1 หมู่บ้าน

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ค.63 ทุกภาคยังคงมีฝนตกน้อย หลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยได้ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเกิดอุทกภัย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 499 ตำบล ในพื้นที่ 37 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 16 จังหวัด 372 ตำบล ภาคกลาง 7 จังหวัด 47 ตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 70 ตำบล ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 10 ตำบล มอบหมายหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพฯ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำ ผลการดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 17-23 มิ.ย. 63 รวม 68,000 ตัน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กระทรวงกลาโหม สนับสนุนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.อุทัยธานี  เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มน้ำต้นทุนใน จ.อุตรดิตถ์ จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี

Cr. โฆษกรัฐบาล