เช็กเลย!! ตารางเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกรกฎาคม 63

669

เช็กเลย!! ตารางเงินเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกรกฎาคม 63

ในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้ ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือในบัตร ดังนี้

🔴 1 กรกฎาคม 2563

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรใน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัด

จำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

✔ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

✔ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

2. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

ㆍ ค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับ

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี,อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาครและนครปฐม

ㆍค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ㆍ ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊ซแอลพีจี (ก๊ซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงตัม ปตท.100 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้

🔴 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

5. เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

6. คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้และร้านคอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

🔴 18 กรกฎาคม 2563

7. ค่าน้ำประป่า 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประป่าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสุดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

8. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

🔴 ยังไม่กำหนดวัน

9. เงินเยียวยาไวรัสโควิด-9 สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อนจำนวน 1,000 บาท 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมแล้ว 3,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 1,164.222 คน จะได้เงินผ่านบัตรฯ แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้กำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรฯ ที่แน่นอน เพราะต้องรอขั้นตอนต่างๆ แต่การจ่ายเงินมีความเป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ

ㆍ โอนเงิน 2 งวดแรก รวม 2,000 บาท เข้าบัตรฯ ในเดือนมิถุนายน 2563 และโอนงวดที่ 3 อีก 1,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563

ㆍ โอนเงินพร้อมกัน 3 งวด รวม 3,000 บาท เข้า บัตรฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563

Cr.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์