ศบค. เผยร่างผ่อนคลาย 5 กิจการ-กิจกรรม “ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด” รวมด้วย เตรียมเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ 29 มิ.ย. นี้

1596

ศบค. เผยร่างผ่อนคลาย 5 กิจการ-กิจกรรม “ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด” รวมด้วย เตรียมเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ 29 มิ.ย. นี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณามาตรการเรื่องการลงทะเบียนแอพพลิเคชันไทยชนะ ที่ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม จะต้องลงทะเบียนเพื่อให้เกิดการติดตามได้ โดยเน้นย้ำว่า 1. ต้องลงทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่จะประกาศในระยะที่ 5 จะต้องลงทะเบียนก่อนการประกาศการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม เพื่อการวางแผนและกำกับติดตามของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. ทุกกิจการ/กิจกรรม จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชันผู้พิทักษ์ไทยชนะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจประเมินการประกอบกิจการ/กิจกรรม ก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการแอบอ้างการเป็นเจ้าหน้าที่ 3. มาตรการการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบ เหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 4. ให้พิจารณาการพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ให้มีการรายงานผลการตรวจประเมินติดตามกำกับมาตรการการควบคุมหลัก โดย ศปก.จังหวัด และ ศปม. ให้ ศบค. ทราบเป็นระยะ

โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะที่ 5 เป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่ง ศบค. รับฟังทุกเสียงของผู้ที่เดือดร้อน โดย 5 กิจการ/กิจกรรมที่มีการร้องขอเพื่อให้เปิดคือ

1) การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยจะมีการเปิดทั้งหมดทั้งของรัฐ-เอกชนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ทุกแห่งโดยไม่จำกัดเวลา ให้กลับไปในรูปแบบเดิมทั้งหมด

3) สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยจะมีการตรวจใบอนุญาตผู้ประกอบการสถานบริการ ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อนุญาตให้ขายในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. และมีการแสดงดนตรี บันเทิง เต้นรำ ฉายภาพวีดิทัศน์ในคาราโอเกะ ซึ่ง มท. สตช. วธ. สธ. จะออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อมอีกครั้ง ทั้งนี้ มีมาตรการควบคุมหลักคือเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 น. เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด มีระยะยืน-นั่ง 1 เมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า 4 ตร.ม./คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริการจุดล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัส และระยะห่างของโต๊ะควรจะมากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ให้ทำฉากกั้นความสูง 1.5 เมตร รวมทั้งต้องมีระบบระบายอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการสูบบุหรี่ที่ต้องอยู่ภายนอก ทั้งนี้ ผู้ที่จะไปใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่โดยแอพพลิเคชันไทยชนะ ตามมาตรการก่อนใช้บริการ ขณะที่มาตรการเสริมคือ การคัดกรองเรื่องอายุ การวัดอุณหภูมิร่างกาย อาการทางเดินหายใจ ตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพนักงานเป็นระยะ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ทั้งโปรโมชั่น ลดราคาขายพ่วง โฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้านำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค ให้นั่ง-ยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน งดนั่งร้องเพลง เต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้า งดการเต้นนอกพื้นที่ บริเวณโต๊ะที่นั่ง หลีกเลี่ยงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหยือก ถ้วย หรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ เพื่อกำกับติดตาม โดยต้องบันทึกข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน และมีระบบพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากต่างประเทศและนำมาปรับใช้  หากทำได้ดีก็จะไม่มีการติดเชื้อเหมือนกับต่างประเทศ โดยมาตรการควบคุมหลักและเสริม จะช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ ซึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับจังหวัดทุกคนได้เตรียมการลงทะเบียนแอพพลิเคชันไทยชนะ และต้องมีแผนการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมด้วย

4) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น. อายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น. วันหยุด 10.00-22.00 น. และอายุมากกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง วธ. กับ สธ. จะออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อม โดยมาตรการควบคุมหลักคือ ต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา ผิวสัมผัสบ่อย ๆ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ตร.ม/คน มีการเว้นระยะนั่ง ยืน เดิน มากกว่า 1 เมตร และจำกัดเวลาการให้บริการในระบบรอบละ 2 ชั่วโมง หยุดพัก 15 นาทีทำความสะอาด และใช้แอพพลิเคชันไทยชนะตรวจการเข้า-ออก รวมทั้งมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้านโดยเก็บข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน งดบริการเครื่องดื่มและอาหาร ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม งดกิจกรรมแจกรางวัล

5) สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด โรงน้ำชา ซึ่งมาตรการหลักคือต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น ขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ เว้นระยะนั่ง ยืน มากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด และให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย ทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วยแอพฯ ไทยชนะ หรือจดบันทึกรายงานแทนได้ รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ ๆ พร้อมกับการเฝ้าระวังโรคอื่น ๆ ส่วนมาตรการเสริม คือ ดูแลอุณหภูมิร่างกาย ระบบระบายอากาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านเพื่อติดตามกำกับบันทึกข้อมูลในช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน

Facebook Comments