กรมชลประทานเร่งแก้ไขภัยแล้ง สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร

661

กรมชลประทานเร่งแก้ไขภัยแล้ง สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร

กรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภคบริโภค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 2,286 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 539 เครื่อง

นอกจากนี้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ ท้ังหมด 106 คัน (ภาคเหนือ 24 คัน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน, ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน, ภาคใต้ 14 คัน) ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 18 คัน ปัจจุบันส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 8 คัน 4 จังหวัด รวมปริมาณน้ำ 2,006,000 ลิตร

สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 32,306 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 8,654 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (38,365 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 6,059 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 48.25 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำ ระบาย 51.12 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 43,760 ล้าน ลบ.ม.

Cr. โฆษกรัฐบาล