สพฐ.สั่งตรวจ “เหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ'” ในโรงเรียน ย้ำ!! ต้องถูกต้องตามหลักมนุษยชน

283

สพฐ.สั่งตรวจ “เหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ'” ในโรงเรียน ย้ำ!! ต้องถูกต้องตามหลักมนุษยชน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ชี้แจงประเด็นเรื่อง ข้อเรียกร้องให้ ‘งดออกกฎเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ’​ ในสถาบันการศึกษา

กรณีที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งออกระเบียบเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ มีบทลงโทษภาคทัณฑ์นักเรียนโดยได้รับผลการประเมินไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หนึ่งในนั้น คือ การเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่แก่นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่เเท้จริง

สพฐ. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศ จัดให้มีหลักสูตรเพศวิถีศึกษา (Sexuality education) เป็นวิชาเพิ่มเติมสำหรับการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง

✔ เพื่อให้เกิดการยอมรับ

✔การดูแลปฏิบัติรักษาตนเองในเรื่องสุขอนามัย

✔การรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาตามวัย

✔การสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัย

✔สร้างการรับรู้บทบาทของเพศวิถีศึกษา

✔เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อน

✔สร้างความตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะการนึกคิดและพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น

กำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยมีหนังสือเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

“สพฐ. ไม่ได้ปล่อยปละละเลยปัญหาเรื่องการเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ แต่อย่างใด กรณีเป็นข่าวนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบว่าเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวที่ปรากฏจะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัด ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป”

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์