องค์การอนามัยโลก แถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2

4072

องค์การอนามัยโลก แถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาแถลงเรียกร้องให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนยังคงต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง จากรายงานในหลายประเทศมีการกลับมาระบาดระลอกที่ 2 อีกครั้ง พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเพิ่มกว่า 1.5 แสนราย ซึ่งมากที่สุดในวันเดียว ตั้งแต่มีการเริ่มระบาด เกิดจากหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลก

ดังนั้น ขอย้ำเตือนประชาชน ไม่ควรประมาท หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เริ่มมีการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าตลอดการเดินทาง งดการพูดคุยและรับประทานอาหารบนรถ ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการพบปะหรือการชุมนุมกันเป็นกลุ่มก้อน จำกัดเวลาในการอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง ที่สำคัญเมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

สำหรับผู้ประกอบการยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ ต้องทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ จัดการพื้นที่เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จัดระบบคัดกรองผู้เข้ารับบริการ และจุดบริการล้างมือ หากเป็นสถานที่ปิด เช่น ห้องประชุม ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ต้องเช็คระบบระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าตลอดเวลา

Facebook Comments