เปิดวิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” พร้อม 3 แพ็กเกจ ให้ส่วนลดค่าเดินทาง-ที่พัก กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ

30116

เปิดวิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” พร้อม 3 แพ็กเกจ ให้ส่วนลดค่าเดินทาง-ที่พัก กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครม.อนุมัติโครงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว 22,400 ล้านบาท ใช้งบเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ‬ผ่าน 3 โครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 โดยต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการกำลังใจ วงเงิน 2,400 ล้านบาท

รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัด ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน1.2ล้านคน รายละไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้บริการบริษัทนำเที่ยว แพคเกจ 2 วัน 1คืน

ซึ่งโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการนำเที่ยวได้รับประโยชน์ราว 13,000 ราย และเกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างน้อย 6,500 ล้านบาท

2.โครงการเราไปเที่ยวกัน วงเงิน 18,000 ล้านบาท

รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 5,000,000 คืน โดยรัฐบาลจะจ่ายให้40% ส่วนที่เหลือ60%นักท่องเที่ยวเป็นผู้จ่าย แต่ราคาห้องพัก ต้องไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน

โดยจองโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์ และชำระเงินเมื่อจองห้องพักผ่านบัตรเครดิต QR Code พร้อมเพย์ ทั้งนี้ 1 คน รับสิทธิได้ 1สิทธิ จองห้องพักสูงสุดไม่เกิน 5 คืน

นอกจากได้ส่วนลดค่าที่พักแล้ว ยังได้รับ E-Voucher ผ่านแอป เป๋าตัง จำนวน 600 บาท/ห้อง/คืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เพื่อเป็นค่าอาหาร อีกด้วย

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการโฮมเสตย์ โรงแรม ที่พัก จำนวนกว่า 24,000แห่ง และร้านอาหารกว่า 36,000 ร้าน

3.โครงการเที่ยวปันสุข วงเงิน 2,000 ล้านบาท

รัฐบาลสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในประเทศ ค่ารถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่า แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 2ล้านคนโดยรับส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบิน นักท่องเที่ยวจะต้องจองห้องพักร่วมกับโครงการเราไปเที่ยวกัน จึงจะได้รับสิทธิบัตรโดยสารเครื่องบินแบบไป-กลับ

ซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ครั้งละ 2 ล้านคน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการสายการบิน รถขนส่ง และรถเช่า