กรมอนามัยเผยผลสำรวจล่าสุด พบประชาชนสวมหน้ากากสูงขึ้นถึงร้อยละ 91.5 สวนทางกับการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลพบลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

blank

กรมอนามัย เผยผลสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งล่าสุดพบประชาชนร่วมกันสวมหน้ากากสูงขึ้นถึงร้อยละ 91.5 ย้ำความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนคงมาตรการทุกด้านอย่างเคร่งครัด  ถ้าการ์ดคนไทยไม่ตก ผ่อนคลายกันต่อไป พร้อมเสนอ 12 แนวทางควบคุมตลาดสดให้ไร้โควิด 19  

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการสำรวจประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ผ่านช่องทางออนไลน์ ว่า ผลการสำรวจล่าสุดในสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2563) จำนวน 15,866 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมประชาชนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองร้อยละ 75.7 โดยด้านการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 91.5 ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 83.9 กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางของตนเองร้อยละ 83.7 เว้นระยะห่างร้อยละ 66 และระมัดระวังไม่เอามือจับหน้า จับจมูก ร้อยละ 58.8

สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เมื่อเทียบกับ 1 เดือนที่ผ่านมาผลการสำรวจพบว่าลดลง แต่การหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าหากผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการสนับสนุนหรือปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม ประชาชนจะให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งให้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือ “ผ่อนคลายกันต่อไป ถ้าคนไทยการ์ดไม่ตก” และหากประชาชนพบเห็นว่าสถานที่ใดยังไม่ปฏิบัติตามหรือลดความเข้มข้นลงไป สามารถประเมินผลกลับมาผ่านระบบไทยชนะ โดยทีมผู้พิทักษ์ไทยชนะจะลงไปเยี่ยมสถานประกอบการนั้นเพื่อตรวจสอบและประเมินให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้

ส่วนข้อห่วงใยประชาชนกรณีมีรายงานข่าวผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในตลาดสดในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กรมอนามัยได้มีคำแนะนำไปยังทุกตลาดสดให้ยึดปฏิบัติใน 12 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย 1.การคัดกรองผู้ใช้บริการ วัดไข้ ล้างมือ ลงทะเบียนก่อนเข้าตลาด 2.ผู้ขายสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม และผู้ขาย/ผู้ซื้อต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3.อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับ 4.เว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 1-2 เมตร 5.หากมีไข้ต้องหยุดปฏิบัติงานแล้วไปพบแพทย์ทันที 6.จัดจุดล้างมือในตลาดและจุดประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 7.ล้างแผงจำหน่ายอาหารสดและแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวัน 8.ฉีดน้ำล้างทางเดิน ทางระบายน้ำ เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก 9.ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 10.กำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 11.ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ผงปูนคลอรีน 60% เข้มข้น 100 ppm. ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ฝักบัวรดเป็นประจำ และ 12.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องสุขาสาธารณะเป็นประจำ

“ทุกแนวทางปฏิบัติที่กำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน เชื่อว่าผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการทุกแห่ง ยินดีร่วมมือกันปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชนผู้ใช้บริการก็ต้องช่วยกันประเมินผลผ่านระบบไทยชนะเพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ให้คงอยู่ในระดับสูง เมื่อทุกคนช่วยกันการ์ดไม่ตก ย่อมเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างดี” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว