อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ศูนย์อาหาร-โรงแรมได้ไม่เกินเที่ยงคืนเป็นวันแรก แต่ 7 สถานที่ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์!! หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

517
7 สถานที่ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ศูนย์อาหาร-โรงแรมได้ไม่เกินเที่ยงคืนเป็นวันแรก แต่ 7 สถานที่ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์!! หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

กทม.อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ศูนย์อาหาร-โรงแรมได้ไม่เกินเที่ยงคืนเป็นวันแรก แต่ 7 สถานที่ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

มาตรา 31 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

1.วัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ

  1. สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ
  2. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร
  3. สถานศึกษา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร
  4. ปั๊มน้ำมัน
  5. สวนสาธารณะของทางราชการ
  6. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 42 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

CR: กองปราบปราม

 

Facebook Comments