ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินกว่า 6 ล้านล้านบาท

5719

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินกว่า 6 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยระบุว่า

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยพบว่า รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ในส่วนของหนี้สินประเทศ มีจำนวน 6,131,743,833,754 บาท

T 0037 page 001
T 0037 page 002
T 0037 page 003

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม

Facebook Comments