เชียงใหม่เน้นย้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

2155

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่ได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมข้างต้น อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการออก “มาตรการในการป้องกันโรค” คือให้สถานที่ที่เกี่ยวข้องมีการทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกสถานที่ท่องเที่ยวนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างเคร่งครัด

Facebook Comments