ซันสวีท โชว์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 4

ซันสวีท โชว์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้านำพาเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ Thailand 4.0”

     วันนี้ (29 มิ.ย. 62) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 4” กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการเกษตร และช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น เช่น ให้น้ำผ่านระบบอัตโนมัติ การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตรถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆได้ โดยการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งนำแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ โดยการใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาปฏิบัติจริง สิ่งที่เห็นวันนี้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเอกชน รัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบเอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ คล้ายเครื่องยนต์ที่ต่างเป็นฟันเฟือง ถ้าธุรกิจอยู่ได้เกษตรกรก็อยู่ได้ ถ้าเกษตรกรอยู่ได้ธุรกิจก็สามารถดำเนินต่อไป การที่ซันสวีทได้นำเครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรมาทดสอบ โดยการทำแปลงทดลอง ก่อนเผยแพร่และส่งต่อเครื่องมือให้แก่เกษตรกร ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการนำเครื่องมือใหม่มาใช้โดยไม่ทราบว่าจะได้ผลจริงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและรายได้ของเกษตรกรที่จะได้รับหลังจากใช้นวัตกรรม ในอนาคตจะร่วมเป็นยุค 4.0 คือ ทุกสิ่งสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ที่เรียกว่า Precision Farming หรือเกษตรแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะของหน่วยงานที่ส่งเสริมเกษตรกร ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบแปลนใหญ่ คือ เกษตรกรสามารถร่วมบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน

     ภายในงานมีกิจกรรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ โดยจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับโครงการ Smart Farming อาทิ โซนจัดแสดงโครงการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลภาคเกษตรเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่น การนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดิน เพื่อปล่อยน้ำผ่านสัญญาณวิทยุลงไปยังแปลงเกษตรอัตโนมัติ การใช้อากาศยานไร้คนขับถ่ายทางอากาศ แบบ Multispectral เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาพถ่าย ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสุขภาพข้าวโพดหวาน และการสาธิตบินโดรนพ่นสารเคมีในแปลงเกษตร รวมไปถึงแปลงสาธิตปลูกข้าวโพดหวานหลากหลายสายพันธุ์และพืชผลนานาชนิด โชว์ให้ได้เห็นและสัมผัสภายในงาน

     ไฮไลท์ที่สำคัญของงานอีกหนึ่งอย่าง คือ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ตราศรแดง และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ในการนำนวัตกรรมระดับสากลของรถเกี่ยวข้าวโพดสู่เกษตรกรไทย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสูง การนำรถเกี่ยวข้าวโพดมาใช้จึงเป็นส่วนช่วยในการ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว และพืชผักอื่น ๆ สำหรับตลาดแปรรูปพร้อมรับประทาน Ready To Eat เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองฝ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านการเกษตรต่อไป

     “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร บริษัท ซันสวีท จำกัด( มหาชน) ครั้งที่ 4” ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่