ธนาคารออมสิน แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสาขาในช่วงการแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรนา 2019

440
ธนาคารออมสิน แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสาขาในช่วงการแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรนา 2019

ธนาคารออมสิน แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสาขาในช่วงการแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรนา 2019

สาขาที่เปิดให้บริการ 5 วัน/สัปดาห์

เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เลิกงาน 16.00 น.)

สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน/สัปดาห์

เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ ปิดให้บริการ เวลา 17.00 น. (เลิกงาน 18.00 น.)

5 สาขานอกห้างฯ ที่เปิด 7 วัน/สัปดาห์

สาขามหาชัย สาขาตลาดศรีนคร สาขาสะพานใหม่ชัยนาท สาขานาอาน สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เลิกงาน 16.00 น.)

หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สาขาหรือหน่วยให้บริการ

ทํางานปกติ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ที่มา : ธนาคารออมสิน