ผ่านแล้ว ‼ สภาฯ โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.3 ฉบับ 1 ล้านล้านบาท สู้โควิด

360
สภาฯ โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.3 ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาท สู้โควิด

ผ่านแล้ว ‼ สภาฯ โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.3 ฉบับ 1 ล้านล้านบาท สู้โควิด

เมื่อวานนี้ ( 31 พ.ค. 63 ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีการอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้วิธีลงมติกฏหมายรายฉบับ มีมติ 274 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง เห็นด้วยกับ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่มีวงเงิน 1 ล้านล้านบาท

➡ส่วน พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่ประชุมเห็นด้วย 275 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง

➡และ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 ที่ประชุมเห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงก่อนการลงมติว่า รัฐบาลเข้าใจความลำบากของประชาชนทุกกลุ่ม เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาผู้ดีรับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล

รัฐบาลออกนโยบายเพื่อลดผลกระทบ 5 มิติ ได้แก่

1.ลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น การลดค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต

2.เพิ่มสภาพคล่อง เช่น การเลื่อนจ่ายเงินประกันสังคม

3.เยียวยาทุกกลุ่ม เช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุและนักเรียนที่ยากจน การดูแลเด็กนอกระบบ โดยรัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำระบบ Big Data ควบคู่ เพื่อให้หลังจากนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

4.ชะลอหนี้สินเดิม เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้

5.เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

รัฐบาลมีมาตรการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่ง 4 แสนล้านบาท ภายหลังโควิด-19 โดยการสนับสนุนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศให้ดีขึ้น

สำหรับ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ถือเป็นเงินแผ่นดิน ระเบียบการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับเงินงบประมาณแผ่นดินปกติ ต้องผ่านกระบานการหลายขั้นตอน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใส โดยกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ

ไทยประสบความสำเร็จในการจัดการกับโควิด-19 ที่ต่างชาติชื่นชม เกิดจากความร่วมมือขอคนไทยทุกคน โดยรัฐบาลมีหน้าที่อำนวยการ อำนวยความสะดวก และดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

งบประมาณด้านสาธารณสุข กว่า 4 หมื่นล้าน ถือว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อบุคลการทางด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณที่ดีทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ย้ายฐานผลิตมาที่ไทยมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และเกษตรและอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ สามารถนำเงินมาใช้หนี้ได้ในอนาคต

บริหารแผ่นดินโดยรอบด้าน รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และยินดีจะนำความเห็นที่ทุกท่านแนะนำมาประกอบพิจารณาในการทำงานต่อไป

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

100961547 692557654910301 8509173800787509248 o

100926509 692557611576972 4054441731490316288 o

82472051 692557674910299 1090695953997889536 o

100812802 692557631576970 619413444625432576 o

100772411 692557698243630 5050586093590675456 n

Facebook Comments