นายกฯ เผยเล็งยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในระยะที่ 4 หากสถานการณ์ดีขึ้น

813

นายกฯเผยหากสถานการณ์ดีขึ้นอาจยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในระยะที่ 4 โดยอาจใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นมาทดแทน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.50 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันและผลการประชุม ศบค. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)

โดยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ผอ.ศบค. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขยายการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของ ศบค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอาจพิจาณายกเลิกในระยะที่ 4 ได้ โดยจะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อหรือกฎหมายอื่น ๆ มาทดแทน

โดยวาระสำคัญของการประชุม ศบค.  ให้มีคงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เช่นเดิม หากโรงเรียนใดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ก็สามารถเลื่อนวันเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสที่จะติดเชื่อต่ำ และ 2. ให้เหลื่อมเวลาเรียน นักเรียนสามารถสลับเวลามาเรียน 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด เบื้องต้นเน้นการเรียนระดับเด็กโตก่อนกรณีเด็กเล็กยังไม่มีข้อสรุป พร้อมมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ศึกษาเพิ่มเติมและหาข้อสรุปกรณีโรงเรียนนานาชาติต้องการให้มีการเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อมาตรฐานนานาชาติ โดยให้นำเสนอที่ประชุม ศบค. อีกครั้ง  และเห็นชอบการปรับลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานให้เป็นช่วงเวลา 23.00-3.00 น

การเสนอรายงานของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ด้านความมั่นคง โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดรายงานผลชุดตรวจตามมาตรการหลัก ตั้งแต่ 17 – 28 พ.ค.63 ปฏิบัติตามมาตรการครบ 263,997 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบ 416 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามเพียง 5 แห่ง  ช่วงเคอร์ฟิวพบว่ามีการละเมิดคดีลด โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยสรุปผลการป้องกันการช่วยเหลือประชาชนพบว่า การเดินทางเข้าไทยผ่านด่านชายแดน 14,910 คน ส่งตัวกลับภูมิลำเนา 11,230 คน คงเหลือผู้กักตัว 3,680 คน  ผู้ประกอบการ 3 อันดับแรกที่ให้ความร่วมมือต่อมาตรการการป้องกันโรคเป็นอย่างดี  ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานประกอบการดูแลเด็กและศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด การงดเครื่องดื่มสุรา ห้ามชุมนุม จุดบริการเจลล้างมือได้มีความร่วมมือดี