ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ขยายเวลาปิดห้างฯ ข้ามจังหวัดได้ เปิดโรงหนัง ลดเวลาเคอร์ฟิว

blank

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ขยายเวลาปิดห้างฯ ข้ามจังหวัดได้ เปิดโรงหนัง ลดเวลาเคอร์ฟิว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ สำหรับกิจการและกิจกรรมที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 นี้นั้น มีดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์(เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.)
ข.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ(จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดถึง 21.00 น.)
ค.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง(งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
ง.ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือดัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี(ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
จ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน(เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่าย เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ก.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย(งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจกาารอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
ค.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส(จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม)
ง.สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล(ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
จ.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน(เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
ฉ.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
ช.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท(ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น)
ซ.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ(มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน(งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)
ฌ.สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์(จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

1
2
3
4
5