กรมอนามัย วางแนวทางเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย

256
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย วางแนวทางเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย

กรมอนามัย จัดทำแนวทางการปฏิบัติเตรียมพร้อมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย ใน 3 กลุ่ม “เจ้าของ-ครู-ผู้ปกครอง” ร่วมมือกัน ทำความสะอาดทุกจุด เด็กป่วยต้องหยุดอยู่บ้าน เว้นระยะห่างให้เด็ก ไม่ข้ามกลุ่มทำกิจกรรมปะปนกัน ส่วนผู้ปกครองเมื่อรับบุตรหลานให้รีบพากลับบ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กทันที

เมื่อวันที่ (25 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเปิดดำเนินการในช่วงมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด 19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงเรียนอนุบาลและสมาคมศูนย์ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อว่า กรมอนามัยได้จัดเตรียมคำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติเพื่อให้ 3 กลุ่มสำคัญที่มีส่วนร่วมต่อการเปิดสถานพัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มแรกคือเจ้าของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ได้กำหนดให้แต่ละแห่งจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ทั้งการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ จุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้รับส่งให้สะอาดปลอดภัย วางแนวทางการคัดกรอง การสื่อสารกับครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกัน รวมทั้งกำหนดการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ

ส่วนกลุ่มครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องสังเกตอาการตนเองหรือคนใกล้ชิดหากมีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ กลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดงานทันที มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปฏิบัติงาน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและใส่เฟสชิลด์ตลอดเวลา เน้นการควบคุมเด็กให้ทำกิจกรรมอยู่ภายในกลุ่มตัวเองหรือแยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ข้ามกลุ่มไปมา รวมทั้งการรับประทานอาหารและการนอน ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างบุคคลด้วย

สำหรับผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ ขอความร่วมมือหากพบว่าบุตรหลานของตนเองมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ต้องขอให้เด็กหยุดเรียนและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เพื่อใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละวัน เมื่ออยู่บ้านเตรียมอาหารถูกหลักโภชนาการ เน้นโปรตีน ปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลทำความสะอาดช่องปากและ เพื่อใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในฟันของเด็ก สุดท้ายขอย้ำเรื่องสำคัญคือ การรับเด็กเล็กกลับบ้านไม่ควรแวะตามสถานที่ชุมชน  ขอให้รีบกลับบ้าน และให้เด็กอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อถึงบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุตรหลาน

cr. กรมอนามัย

98851682 4530653163627670 839691983545958400 o
98874859 4530653000294353 2450587517372596224 o

100666552 4530653330294320 1370421345715748864 o99155105 4530653510294302 534641368706842624 o