‘การบินไทย’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

649

‘การบินไทย’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้ออกหนังสือแจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ของกระทรวงการคลัง ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้ง จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,113,931,061 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ) ว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ํา กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว โดยจําหน่ายหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการลดสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ ของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments