Home ข่าวทั่วไทย กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

-

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th/ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยสามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking/ บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต และรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

ขั้นตอนชำระภาษีรถยนต์แบบลดความเสี่ยงโควิด-19

รถยนต์อายุใช้งานไม่เกิน 7  ปี และรถจักรยานยนต์ อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี

ชําระภาษีออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ >> http://eservice.dlt.go.th/  >> เลือกวิธีชําระเงิน หักบัญชีเงินฝาก, ชําระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต >> พิมพ์ใบแจ้งชําระภาษี แล้วนําไปชําระที่เคาท์เตอร์ ตู้ ATM ธนาคารที่เข้าร่วม >> กรมการขนส่งทางบก ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชําระเงิน ทางไปรษณีย์ เจ้าของรถนําใบคู่มือจดทะเบียน รถไปบันทึกที่หน่วยงานทะเบียน กรมการขนส่งทางบก

รถยนต์อายุใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ อายุใช้งานเกิน 5 ปี

ชําระภาษีทาง Drive Thru for Tax

เอกสารที่ใช้

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสําเนา(ถ้ามี)
  • หลักฐานการเอาประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
  • ใบรับรองการตรวจสภาพรถ

ช่องทางอื่นๆ

  • True wallet
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • ไปรษณีย์ไทย

** งดให้บริการชําระภาษีรถประจําปีที่ ห้างสรรพสินค้า /แหล่งชุมชน / ศูนย์บริการร่วม

Cr. โฆษกรัฐบาล

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

Must Read

ชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร้อมขอความร่วมมือลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง

ชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร้อมขอความร่วมมือลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร้อมขอความร่วมมือลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในน้ำ วันนี้ (20 ต.ค. 63) นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...
error: Alert: Content is protected !!