Home ข่าวทั่วไทย กรมควบคุมมลพิษ ยุติรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 หลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

กรมควบคุมมลพิษ ยุติรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 หลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

-

กรมควบคุมมลพิษ ยุติรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 หลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือในช่วงหน้าแล้งปี 2563 ที่ผ่านมาทุกวัน พร้อมทั้ง ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ และรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ได้เข้าสู่สภาวะปกติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 คพ. จึงขอยุติการรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th และแอพพลิเคชัน Air4Thai ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ทส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้ ได้มีการเชิญนักวิชาการ NGOs ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น และร่วมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในการประชุมดังกล่าว

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!