กรมการขนส่งทางบก ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

150

กรมการขนส่งทางบก ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 เพื่อปรับระยะเวลาห้ามรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการ โดยให้หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามประกาศข้อกำหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

✅ ซึ่งครอบคลุมรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทางทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ

➡รถ บขส.

➡รถร่วม บขส.

➡รถเมล์ ขสมก.

➡รถร่วม ขสมก.

➡รถสองแถว

✅ รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง อาทิ

➡รถบัสเช่าเหมา

➡รถตู้เช่าเหมา

ผู้ประกอบการขนส่งต้องพิจารณาการเดินรถให้ผู้โดยสารและผู้ประจำรถสามารถกลับถึงที่พักหรือจุดหมายได้ก่อนเวลาตามประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานด้วย

ในส่วนของรถแท็กซี่ , รถจักรยานยนต์รับจ้าง , รถสามล้อรับจ้าง หรือ รถตุ๊กตุ๊ก, รถสี่ล้อเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานด้วยเช่นกัน

สำหรับรถโดยสารที่มีความจำเป็นต้องขนย้ายประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานให้เดินรถได้โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นและมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

➡ หากพบการฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และช่วงเวลาที่สามารถให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องดำเนินการตามมาตรการ เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร

➡ หากภายในรถมีผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด ห้ามรับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด

➡ ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

➡ ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ หรือ แบบ ต.8-คค เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น