Home ข่าวทั่วไทย กระทรวงแรงงาน เผยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน เผยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

-

กระทรวงแรงงาน เผยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ด้านป้องกัน

 1. การชะลอการอนุมัตินําเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 2. การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทํางานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563
 3. ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO)
 4. ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด – 19 และการปฏิบัติตนตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข
 5. แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
 6. ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว สร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการเยียวยา ลดผลกระทบมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มีกระบวนการคัดกรอง และการกักตัวเอง 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
 7. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและจํานวนแรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และแจ้งข้อมูลให้ ศบค.ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผน ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสส.)

ด้านการเยียวยา

 1. การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด – 19
 2. การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 3. ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกําหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

ภายหลัง สถานการณ์ ผ่อนคลาย

 1. ส่งเสริมการจ้างงานคนไทยให้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน
 2. จัดทําข้อมูลความจําเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศ
 3. เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

Must Read

“นายก” กำชับฝ่ายความมั่นคง สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง!! พร้อมย้ำการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

"นายก" กำชับฝ่ายความมั่นคง สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง!! พร้อมย้ำการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมปฏิบัติการสกัดกั้น กวาดล้างและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง หลังรับทราบรายงานสถานการณ์ยาเสพติด รวมทั้งผลการติดตามสกัดกั้นปราบปรามจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมาก สามารถขยายผลเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งฟอกเงินในธุรกิจต่างๆ เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดใหญ่ 4 เครือข่ายหลัก รวมมูลค่ามหาศาลกว่า 2...
error: Alert: Content is protected !!