ประกันสังคมยืนยันเงินเยียวยาว่างงาน ถ้าส่งหลักฐานมาครบ จ่ายให้หมดทุกราย

3940

ประกันสังคมยืนยันเงินเยียวยาว่างงาน ถ้าส่งหลักฐานมาครบ จ่ายให้หมดทุกราย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปิดเผยในเรื่องการจ่ายประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดวินิจฉัย จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จํานวน 954,365 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,097.592 ล้านบาท สําหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องต่อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19 ) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง ทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทําการ 08.00 ถึง 18.00 น.

นายทศพลฯ กล่าวว่า ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยว่าการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัยนั้นจะขอรับได้ถึงเมื่อใด ตนขอชี้แจงว่า “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” นั้น กําหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงของ ระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ตาม มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดให้ผู้ประกันตนสามารถ ยื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ

สําหรับผู้ประกันตนที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น เพื่อความ รวดเร็ว ตนขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ไม่เป็นบัญชีปิด 2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ
  2. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือ รับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสํานักงานฯจะเกิดความรวดเร็ว

นายทศพลฯ กล่าวในตอนท้ายว่าในส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากนายจ้างยังไม่แจ้ง รับรองการหยุดงานนั้นตนได้สั่งการให้เร่งติดต่อนายจ้างแต่ปัญหาที่พบคือ นายจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่เป็นปัจจุบัน หรืออื่นๆ

สํานักงานฯ จึงได้มีหนังสือติดตาม ทั้งนี้ตนได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหา หลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

Facebook Comments