Home ข่าวทั่วไทย แจงประกาศกระทรวงแรงงาน "ห้ามปิดงาน-นัดหยุดงาน" เจตนาเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานในห้วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

แจงประกาศกระทรวงแรงงาน “ห้ามปิดงาน-นัดหยุดงาน” เจตนาเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานในห้วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงการออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชก

         นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงการออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่า เนื่องจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ได้กำหนดให้นายจ้างมีสิทธิปิดงานและลูกจ้างมีสิทธินัดหยุดงานหากมีข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากทั้งสองฝ่ายใช้สิทธิดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อทั้งการประกอบการของนายจ้าง และมีผลกระทบต่อลูกจ้างที่ต้องขาดรายได้ อีกทั้งการรวมตัวกัน    เพื่อหยุดงานอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการหยุดกิจการเพราะเหตุจำเป็นซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ใช่การปิดงานหรือนัดหยุดงานตามประกาศนี้

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากที่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกิดขึ้น นายจ้าง สหภาพแรงงานหรือลูกจ้าง สามารถให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้ กรณีที่มีการปิดงานหรือนัดหยุดงานอยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงาน สำหรับระยะใช้บังคับของประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Must Read

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 บาท หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา “การขับรถย้อนศรมีความผิดหากเกิดอุบัติเหตุเพิ่มโทษทางอาญา” ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดไว้ว่า ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามในทิศทางนั้น และในมาตรา 48 นั้นได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท และยังมีในมาตรา 43 (8) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น จนเกิดความเดือดร้อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน...
error: Alert: Content is protected !!