Home ข่าวทั่วไทย การประปาส่วนภูมิภาคยืนยัน น้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้

การประปาส่วนภูมิภาคยืนยัน น้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้

-

การประปาส่วนภูมิภาคยืนยัน น้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้

แฟนเพจ “การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่” ได้โพสต์ยืนยันเกี่ยวกับกรณีกระแสข่าวการใช้น้ำประปามาหุงข้าวแล้วก่อมะเร็งนั้น ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า แม้ว่าการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งจะเกิดได้จากการทำปฏิกิริยาของคลอรีนกับสารอินทรีย์ในน้ำก็ตาม แต่สารอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาได้ดีจะต้องเป็นกลุ่มของกรดฮิวมิก และกรดฟุลวิก ไม่ใช่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่อย่างเช่น ข้าวสาร หรือแป้งต่าง ๆ อีกทั้งคลอรีนต้องอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ ซึ่งในระบบประปามีการควบคุมการจ่ายคลอรีนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการฆ่าเชื้อโรค โดยจะมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือถึงบ้านผู้ใช้น้ำประมาณ 0.2มิลลิกรัมต่อลิตร อีกทั้งการนำน้ำประปาไปใช้เพื่อการหุงต้มจะยิ่งทำให้คลอรีนอิสระดังกล่าวระเหยไปได้เร็วขึ้น ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทนจากการนำน้ำประปาไปประกอบอาหารจึงน้อยมาก

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!