เชียงรายคลายล็อก เปิดใช้เส้นทางสายรองระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา

จังหวัดเชียงรายผ่อนคลายมาตรการ ยกเลิกคำสั่งระงับใช้เส้นทางรองระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการผ่อนคลายมาตรการ โดยประชาชนสามารถสัญจรเส้นทางสายรองได้ตามปกติ เริ่ม 15 พ.ค.63 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป (ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 13/2563 ลว. 14 พค.63) ได้แก่

1. ทางหลวง หมายเลข 109 (อ.แม่สรวย – อ.ฝาง)
2. ทางหลวง หมายเลข 1126 (อ.ป่าแดด – อ.จุน)
3. ทางหลวง หมายเลข 1150 (อ.พร้าว – อ.เวียงป่าเป้า)
4. ทางหลวง หมายเลข 1202 (อ.ป่าแดด – อ.ภูกามยาว)
5. ทางหลวง หมายเลข 1292 (บ.แม่ลอยไร่ อ.ป่าแดด – อ.จุน)
6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 015 (อ.ป่าแดด – อ.ดอกคำใต้)
7. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 (อ.แม่สรวย – อ.แม่อาย)
8. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 (บ.ทุ่งต้นศรี อ.ป่าแดด – อ.ภูกามยาว)
9. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 (บ.ใหม่ อ.เทิง – อ.เชียงคำ)