ข่าวปลอม! อย่าแชร์! ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ 100 บาท ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุเหมือนเดิม

118

ข่าวปลอม! อย่าแชร์! ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ 100 บาท ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุเหมือนเดิม

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความในโซเชียลมีเดียว่า จะปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นคนละ 100 บาท และให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วน นั้น

เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงว่า ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท

และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การเสนอขอปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะดำเนินการได้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th หรือโทร. 0 2642 4336

cr. ไทยคู่ฟ้า