blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เด็กเกิด 1 เม.ย. ออมสินจ่ายให้เลย 500 ตั้งชื่อ "ออมสิน" ให้เลย 5,000 บาท

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เด็กเกิด 1 เม.ย. ออมสินจ่ายให้เลย 500 ตั้งชื่อ “ออมสิน” ให้เลย 5,000 บาท

-

blank

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็น “วันออมสิน” รับเงินทุนประเดิม 500 บาท หากตั้งชื่อ “ออมสิน” ด้วย ให้เลย 5,000 บาท

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน” และธนาคาร จะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 จึงกําหนดการจ่าย เงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
   1.1 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
   1.2 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน และได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 5,000 บาทต่อราย

ข้อ 2 ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1
   2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
   2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่เด็กเกิด

ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
   3.1 ต้นฉบับและสําเนาสูติบัตรของเด็ก
   3.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ที่ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้
   3.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ข้อ 4 ธนาคารจะนําเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

ข้อ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิด ในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

blank blank

blank

Must Read

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเรื่องโควิดและความสำเร็จของประเทศไทย โดยระบุว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้ ผมขออัพเดทให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางที่ประเทศไทยของเรากำลังเดินไปข้างหน้า ในภาวะการณ์ที่เรายังจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำลายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของทั้งโลก ตอนนี้ โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดมา ปัจจุบันนี้ แต่ละวัน หลายประเทศในยุโรปและที่อื่น ๆ มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตเกือบพันคนต่อวัน นับว่าเป็นวิกฤตที่ทำให้ประเทศต่าง...