Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เด็กเกิด 1 เม.ย. ออมสินจ่ายให้เลย 500 ตั้งชื่อ "ออมสิน" ให้เลย 5,000 บาท

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ เด็กเกิด 1 เม.ย. ออมสินจ่ายให้เลย 500 ตั้งชื่อ “ออมสิน” ให้เลย 5,000 บาท

-


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็น “วันออมสิน” รับเงินทุนประเดิม 500 บาท หากตั้งชื่อ “ออมสิน” ด้วย ให้เลย 5,000 บาท

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน” และธนาคาร จะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 จึงกําหนดการจ่าย เงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
   1.1 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
   1.2 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน และได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 5,000 บาทต่อราย

ข้อ 2 ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1
   2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
   2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่เด็กเกิด

ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
   3.1 ต้นฉบับและสําเนาสูติบัตรของเด็ก
   3.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ที่ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้
   3.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ข้อ 4 ธนาคารจะนําเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

ข้อ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิด ในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง...
error: Alert: Content is protected !!