Home ข่าวทั่วไทย ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

-

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงานระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข้อ 3 ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
UH956f.jpg

Must Read

ฝนถล่มหนักพื้นที่ อ.สันป่าตอง “กาดงัว(ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด)” น้ำท่วมหนัก ด้านเจ้าหน้าที่เร่งติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนประชาชนรับมือผลกระทบจากพายุ

ฝนถล่มหนักพื้นที่ อ.สันป่าตอง "กาดงัว(ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด)" น้ำท่วมหนัก ด้านเจ้าหน้าที่เร่งติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนประชาชนรับมือผลกระทบจากพายุ ช่วงเย็นวันที่ 18 ก.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่ขณะนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งว่าในพื้นที่ประเทศไทยจะมีผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โนอึล" และขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมการรับมือไปแล้วนั้น ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่มีรายงานว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุด โดยขณะที่ตอนนี้ บนโซเชียล ได้มีสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อว่า "หนุ่ม วังทอง" ได้มีการถ่ายภาพบรรยากาศภายหลังฝนตก...
error: Alert: Content is protected !!