แถลงข่าววันนี้ 8 พ.ค. รัฐบาลไทย ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

2702
ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

แถลงข่าววันนี้ 8 พ.ค. รัฐบาลไทย ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สําหรับประชาชนทั่วไป

อาการและอาการแสดง

1. หากมีข้อใดข้อหนึ่ง

1.1) ไอ

1.2) น้ำมูก

1.3) เจ็บคอ

1.4) หายใจเหนื่อยหรือหายใจลําบาก

1.5) ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

1.6) ไม่ได้กลิ่น

และ / หรือ

2. หากมีข้อใดข้อหนึ่ง

2.1) ประวัติมีไข้

2.2) อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศา

ปัจจัยเสี่ยง

การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจํานวนมาก
  3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ
  4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  5. แพทย์สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

Facebook Comments