Home ข่าวทั่วไทย แถลงข่าววันนี้ 8 พ.ค. รัฐบาลไทย ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

แถลงข่าววันนี้ 8 พ.ค. รัฐบาลไทย ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

-

แถลงข่าววันนี้ 8 พ.ค. รัฐบาลไทย ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สําหรับประชาชนทั่วไป

อาการและอาการแสดง

1. หากมีข้อใดข้อหนึ่ง

1.1) ไอ

1.2) น้ำมูก

1.3) เจ็บคอ

1.4) หายใจเหนื่อยหรือหายใจลําบาก

1.5) ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

1.6) ไม่ได้กลิ่น

และ / หรือ

2. หากมีข้อใดข้อหนึ่ง

2.1) ประวัติมีไข้

2.2) อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศา

ปัจจัยเสี่ยง

การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจํานวนมาก
  3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ
  4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  5. แพทย์สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตรวจให้ฟรี ผู้มีอาการเหล่านี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!