ขนส่ง กำหนดแนวทางการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19

1911
ขนส่ง กำหนดแนวทางการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19

ขนส่ง กำหนดแนวทางการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันโรคระบาด โควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สขจ.ชม. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด ผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้โดยสารทุกคน

  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • ต้องผ่านการวั่ดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดแบบมือถือ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์
  • ห้ามรับประทานอาหารบนรถ

2. กำหนดให้มี Social Distancing บริเวณช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ การขึ้นลงรถ และเว้นระยะห่างเบาะที่นั่งโดยสารรถทุกคัน

3.ผู้โดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องกรอกแบบ ต.8 คค.ทุกคน

4.ผู้ประกอบการ/ผู้โดยสารปฏิบัติตามประกาศกรมฯ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

907140
907140 0
907141
907142
907143
907144