การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยจ่ายบิลค่าไฟเดือน เม.ย. เริ่ม 8 พ.ค. นี้ ส่วนใครจ่ายไปแล้วจะหักคืนเป็นส่วนลดให้ภายหลัง

18185

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยจ่ายบิลค่าไฟเดือน เม.ย. เริ่ม 8 พ.ค. นี้ ส่วนใครจ่ายไปแล้วจะหักคืนเป็นส่วนลดให้ภายหลัง

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวง ร่วมแถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1/ 1.1.2 และ 1.2 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคํานวณค่าไฟฟ้าตาม มาตรการที่กําหนด

       ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชําระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ไปแล้ว PEA จะดําเนินการคืนค่าไฟฟ้า โดยหักคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชําระมาแล้ว ผู้ใช้ ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชําระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 สามารถชําระได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และตรวจสอบค่า ไฟฟ้าผ่าน www.pea.co.th, PEA Smart Plus, 1129 PEA Call Center และ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ สําหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชําระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิต ระบบจะตัดบัญชี บัตรเครดิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยยอดเงินที่ปรับปรุงตามมาตรการแล้ว

96386753 3564196680276446 488403314166202368 n
96587411 548551332498735 1464952072662155264 o