สํารวจตัวเอง ด่วน!! ผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับเงินว่างงาน * เฉพาะกรณีลาออกและถูกเลิกจ้างแบบปกติ (ไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19)

754
สํารวจตัวเอง ด่วน!! ผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับเงินว่างงาน * เฉพาะกรณีลาออกและถูกเลิกจ้างแบบปกติ (ไม่ใช้กรณีเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19)

สํารวจตัวเอง ด่วน!! ผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับเงินว่างงาน * เฉพาะกรณีลาออกและถูกเลิกจ้างแบบปกติ (ไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19)

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ที่ www.empui.doe.go.th หรือยัง? “สปส.ชม.มีเคสรอวินิจฉัยกรณีนี้แต่จํานวนมาก แต่ไม่สามารถวินิจฉัยได้จนกว่าผู้ประกันตนจะยื่นขึ้นทะเบียนว่างงาน สํารวจตัวเอง หากยังไม่เคยขึ้นทะเบียนที่ empui หรือที่สนง.จัดหางานจังหวัด ให้รีบดําเนินการโดยด่วน !!

Cr. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่