วธ. ร่วมกับ พม. และ สธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

382
วธ. ร่วมกับ พม. และ สธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

วธ. ร่วมกับ พม. และ สธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนร่วมมือการบูรณาการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 อย่างเข้มข้น โดยขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น

แต่จากข้อสั่งการและมาตรการดังกล่าวทำให้ธุรกิจและร้านค้าบางส่วนต้องหยุดกิจการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน ประชาชนขาดรายได้และขาดอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ มาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ และมาตรการช่วยเหลือของสถานธนานุเคราะห์

ส่วนที่ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นการเปิดสายด่วน เพื่อรองรับเรื่องร้องทุกข์  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับประชาชน

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Cr.ข่าจริงประเทศไทย