วธ. ร่วมกับ พม. และ สธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

143

วธ. ร่วมกับ พม. และ สธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนร่วมมือการบูรณาการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 อย่างเข้มข้น โดยขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น

แต่จากข้อสั่งการและมาตรการดังกล่าวทำให้ธุรกิจและร้านค้าบางส่วนต้องหยุดกิจการ ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน ประชาชนขาดรายได้และขาดอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ มาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ และมาตรการช่วยเหลือของสถานธนานุเคราะห์

ส่วนที่ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นการเปิดสายด่วน เพื่อรองรับเรื่องร้องทุกข์  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับประชาชน

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Cr.ข่าจริงประเทศไทย